پـلاک عاشقی

✔ مجنــون الحسیــن.ع.


دلـی که در دو جهــان
جـز تـو هیـچ
یــارش نیست ؛
گـرش تـو یـار نبــاشی
جهـان به کـارش نیسـت ...

✔ کپی بدون ذکر منبع ، حــلال ...
✔ نظر دادن+ پست الکترونیک یا آدرس سایت/ وبلاگ.
✔ با تبادل لینک موافقم.
✔ دوستانی که لینک میشن، درصورتی که کم لطفی کنند در اسرع وقت حذف میشن.


آخرین مطالب
آخرین نظرات

پـلاک عاشقی

در بَــلـا هـمـ مــی چشــم لـــذّات ِ او ، مــاتِ اویــم ماتِ اویـم مـاتِ او ...اینجـــا نگــارخــانـــه مــن اســت!

جــایی بــرای خـــط خــطی هــای دلــــم... هیــــچ پستـــی حـــرف دلـــم را نمی زنـــد!

مانـــده ام بیــن بغـــض و بغـــض ...  دنیـــای مـــن دنیــای بــارانـــی اســـت!

هــرچـــه کمتـــر بـدانـــی کمتـــر خیـــس خـواهـــی شـــد ...

آن روز هـــا کــه بچـــه تـــر بـــودم ،

وقتـــی بـــه " اللهـــم اغفـــر لــی کــل ذنـــب اذنــبتــه " دعـــایِ کمیــــل می رسیــــدم...

بـــاران بـــود کــه مـــی بـــاریـــد!

ایــن روزهــــا که بایـــد آدم تـــر شده باشـــم،

اگـــر حـــالِ دعـــایی بـــاشــــد (کـــه نیــــست !!!!!!) ، ....

دیـــگر "کیـــف تــؤلمـــه النــــار" هـــم تـــکانـــم نمی دهــــد!
 
نـــوشتــــه هـــایـــم مثـــل نمــــار یومیــــه  اســـت!
 
اگـــر مقبـــول دلـــت شـــد ،بـــــدان: فقـــط بــا نیت او قامـــت بستـــه و می نویســـم.
 
وگــرنــــه فریضـــه ایســـت پــــر از || سجـــده ی سهـــــــو ||  ...

کــه روزی بــــرای نــوشتنـــشـــان بــایــــد، تــوبــــه کنــــم ...

عـــرصه که تنــگــــ می شــود بـــه صـــرافـــت حســـاب و کتــاب مــی افتــــم!

2*2 تـــا هایـــم 2 تـــا هـــم نمی شــــود. می ترســـم....

 گوشـــه ی چشمــــی مـــی انــــدازم،

بـــه گوشــــه ای از آسمــــان وسیــــعت کـــه سهــــم پنجـــره هــای مـــن اســت ...

زمـــزمــــه می کنـــم زیـــر لـــب:

بســـم الله العزیـــز و الرحــیم

 الـــذی لیـــس کمثـــله شـــی و هـــو العـــزیــز و الغــفـــور

فــــالله خیـــر حافــظا و هـــو ارحـــم و الـــراحمیــــن ...


یکــی ازم پـــرسیــــد: منبـــع نـــوشتـــه هایــت کجاست؟!

گفتــــم : زیــاد دور نیســت ؛ یکـــ  وجبـــی بـغضــــم ...

|| مـــن ، پـــا به پـــای ایـــن نوشتـــه هــا شکســـته ام...||


التمـــاس دعـــــا. یــاعلــــی 
  پلاک عاشقی در شبکه اجتماعی بلوک 13       |  بصورت موقت! |