پـلاک عاشقی

✔ مجنــون الحسیــن.ع.


دلـی که در دو جهــان
جـز تـو هیـچ
یــارش نیست ؛
گـرش تـو یـار نبــاشی
جهـان به کـارش نیسـت ...

✔ کپی بدون ذکر منبع ، حــلال ...
✔ نظر دادن+ پست الکترونیک یا آدرس سایت/ وبلاگ.
✔ با تبادل لینک موافقم.
✔ دوستانی که لینک میشن، درصورتی که کم لطفی کنند در اسرع وقت حذف میشن.


آخرین مطالب
آخرین نظرات

پـلاک عاشقی

در بَــلـا هـمـ مــی چشــم لـــذّات ِ او ، مــاتِ اویــم ماتِ اویـم مـاتِ او ...

۱۹ مطلب با موضوع «چــــادر ،حـیـــــــآ» ثبت شده است


صحبــت مصـونیــت و محـدودیــت ،

بـمانــد بـــرای حـداقلــی هـــا ...

× چــــادر × ؛

|| محبــوبیــت || اســت !
وقتــی دست هـایــت را ، نــَذر مــرتـب کــردن حجــابــت می کنـی ،

وقـتــی چشمهــایــت را، بـــَر حـــَرام می بـنـــدی ،

وقتــی پـــاکی وجـــودت را، از نــگاه‌هــای چـرکیــن مـی‌پــوشـانـــی ؛

آن وقـت پیشـکــش ِتــوســت بلنــدای آسمــان هـــا !

کـه حجــابــت آسمـان است


وتـــو ، از جنــس مــاه ...


✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۲۸ مرداد ۹۳ ، ۱۰:۱۸ موافقین ۹ مخالفین ۰ ۹ نظر


تنهــا بـــه رســـم عاشقــی ام چـــادری شـــدماز خاطــره × چـــادری × شدنــش ،

تعـــریـف می کــرد ،میـگفـت:

رمضـــان نــزدیــک بــود ،

خـــواستــم بـــرای میـهمــانی خـــدا ،

بهتـــریـن لـباس را بپـــوشــم ...

وابـستــــه شـــدم....✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۰۵ تیر ۹۳ ، ۱۱:۴۸ موافقین ۵ مخالفین ۰ ۱۰ نظر


بی حکمـت نیسـت،  رنگ سیــاه چــادرم را می گویـم !


اینکـه تمـام تـابـش ِ خـورشیـد را می گـیرد ، و ذخیـره می کنـد


الــی یــوم القیــامــة ...خــدا بــرای ایـنکـ ه مــاه بهتــر مشخـص بشـود

عمــــداً  آسمـــان شــب را سیـــاه آفــریــد ...

ببیـنـــم از اینـجـــا ،

اهـل کنـایــ ه گــذر می کننــد ؟!

✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۲۶ خرداد ۹۳ ، ۱۷:۵۴ موافقین ۵ مخالفین ۰ ۲ نظر


× وَالطَّیِبــات ُلِطَّیِبیــنَ وَالطَّیِبــون َلِطَّیِبــات ×

و زنان پاک برای مردان پاک و مردان پاک برای زنان پاک هستند


سوره ی نور آیه ی ۲۶کسـی کــ ه ایستـــاده را × قائــم × مــی گوینـد

و کسی که دیگری را مــی ایستانــد × قــــوّام ×

حالا بخـوان || الـرِّجَــالُ قَـوَّامُـونَ عَـلَی النِّــسَاءِ ||

مــــرد کــ ه بـــاشی مـــی ایستــــانی امـ
الهــی نــامــه : الهـــی! لــذت تــرک لــذت را در کامـــم لــذیــذتــــر گـــردان …

✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۱۳ خرداد ۹۳ ، ۱۱:۴۰ موافقین ۴ مخالفین ۰ ۵ نظر
اسـت ، درایـن و پــریشــان تــر

کــه می خــواهـــد را نگــه دارد ×


خــودم را گمـ کــرده ام ،

و تمامـ پیــچ و تــاب هــای اسلیـمـی امـ را !

میــان تـذهیــب چشــمـ هـایـت ...

شــده ام گل قالــی !✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۲۷ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۱:۲۹ موافقین ۳ مخالفین ۰ ۷ نظر


آرامــش آسمـــان ِ شــب را در سیاهــی چـــادرم مـثال می زنــم

و هــــربــار زیـــر لـــب می خـــوانـــم :

× وَاللَّیــــلِ إذا سَجــــی ×

و قسـم بـه شـب، آن هنگــام کـــه آرامـــش می بخشـــد ...
 گاهـــی گـــردش پــــرگار تقــدیــــر ، در دســت تـــو نیــست !

بایــــد بنـشینــی و نظــــاره کنــــی ...

امــّا × مرکـــز × را کـ ه درســت انتخـــاب کـــرده بـــاشــی،


  || دلــــت قــــرص بـــاشـــد! ||


دیـگر هر چـــ ه مــی خــواهـــد بچـــرخــد  ...
✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۱۵ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۷:۱۰ موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۲ نظر

×
سَتُـنَـبِّـئُکَ ابْنَتُـکَ بِتَـضافُـرِ اُمَّتِـکَ عَـلى هَضْمِـهــا ×

به زودى دختــرت ازهمـدستــى امـت ،
بـــراى ستــــم بــــراو
بــه تـــو خبــــر خـواهـــد داد


(بخشی از خطبه 193 نهج البلاغه)
خــاطــرم نیـست چگــونـــه چـــادری شـــدمـ !

 

از جنـــس کتیـبــه هـای


|| یـا فاطمـــهـ الـزهـــرا || ی هیـــأتمــــان ،


خـــوشـــمـ مــی آمــــد ..._____________________________________________________________________________________________________________

+ یــه مــدت کوتــاه نیستــم ، مسئولیــت این وبلاگ موقــتا برعهــده یکی از دوستــان هستش .
+lمخــاطب دار: (طبــق تلنگــر یــهـ بنـــده خـــدا ، حــذف شــد )
+ حــرف ِ دل: دردمـ از یـــار اســت و درمــان نیــز هــم .....

  التمـــاس دعـــا ...


✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۱۲ اسفند ۹۲ ، ۰۲:۳۰ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۰ نظر

راستـــی دیشـــب ،


ذکـر خیـــرت بــود بـانــو !


مــی گفتـنـد فلانــی خــوب رو مــی گیــرد ؛


زهـــرا بــا حسینـــش نشسـته بــود ،

برای خــودش || فـضـه || ســوا مــی کــرد ...
×چــادری ها زهـــرایی نیستنـــد×


اگر پهلـــویشــان درد دیـــن نداشتـــه باشـــد ...✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۱۰ اسفند ۹۲ ، ۱۴:۲۸ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۴ نظر
قــرآن کافیــست !


امــا برای ایــن که دلــم قــرص باشــد ...


وقتــی می رومـ ،


مــرا از زیـــر چــادرت هــم رد کــن !


✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۰۷ اسفند ۹۲ ، ۲۰:۱۴ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲ نظر

حیــف کـه عــربی × چ × نــدارد !

وگـــرنــه ، بعیـــد نبــود

یک سـوره به نـام ||  چـــادر  || ، مــدنـــی ، 18 آیــه ،

آن هــم بــا سجـــده واجـــب ....در هیـــچ اســـاسنــامــــه ای ،


حـــق تماشــای تـــو به رسمیـــت شناخــته نشـــده اســت !


خیـــالـت تخـــت ،


_ تحــریم کــن _


چـــادر بکــش بـه تمــام چشـــم هـا !


برنـــامه صلــح آمیــــزی در کــار نـیــست ...✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۲۶ بهمن ۹۲ ، ۱۷:۳۲ موافقین ۴ مخالفین ۰ ۹ نظر