پـلاک عاشقی

✔ مجنــون الحسیــن.ع.


دلـی که در دو جهــان
جـز تـو هیـچ
یــارش نیست ؛
گـرش تـو یـار نبــاشی
جهـان به کـارش نیسـت ...

✔ کپی بدون ذکر منبع ، حــلال ...
✔ نظر دادن+ پست الکترونیک یا آدرس سایت/ وبلاگ.
✔ با تبادل لینک موافقم.
✔ دوستانی که لینک میشن، درصورتی که کم لطفی کنند در اسرع وقت حذف میشن.


آخرین مطالب
آخرین نظرات

پـلاک عاشقی

در بَــلـا هـمـ مــی چشــم لـــذّات ِ او ، مــاتِ اویــم ماتِ اویـم مـاتِ او ...

۱۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حجاب...» ثبت شده است


صحبــت مصـونیــت و محـدودیــت ،

بـمانــد بـــرای حـداقلــی هـــا ...

× چــــادر × ؛

|| محبــوبیــت || اســت !
وقتــی دست هـایــت را ، نــَذر مــرتـب کــردن حجــابــت می کنـی ،

وقـتــی چشمهــایــت را، بـــَر حـــَرام می بـنـــدی ،

وقتــی پـــاکی وجـــودت را، از نــگاه‌هــای چـرکیــن مـی‌پــوشـانـــی ؛

آن وقـت پیشـکــش ِتــوســت بلنــدای آسمــان هـــا !

کـه حجــابــت آسمـان است


وتـــو ، از جنــس مــاه ...


✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۲۸ مرداد ۹۳ ، ۱۰:۱۸ موافقین ۹ مخالفین ۰ ۹ نظر


تنهــا بـــه رســـم عاشقــی ام چـــادری شـــدماز خاطــره × چـــادری × شدنــش ،

تعـــریـف می کــرد ،میـگفـت:

رمضـــان نــزدیــک بــود ،

خـــواستــم بـــرای میـهمــانی خـــدا ،

بهتـــریـن لـباس را بپـــوشــم ...

وابـستــــه شـــدم....✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۰۵ تیر ۹۳ ، ۱۱:۴۸ موافقین ۵ مخالفین ۰ ۱۰ نظر


بی حکمـت نیسـت،  رنگ سیــاه چــادرم را می گویـم !


اینکـه تمـام تـابـش ِ خـورشیـد را می گـیرد ، و ذخیـره می کنـد


الــی یــوم القیــامــة ...خــدا بــرای ایـنکـ ه مــاه بهتــر مشخـص بشـود

عمــــداً  آسمـــان شــب را سیـــاه آفــریــد ...

ببیـنـــم از اینـجـــا ،

اهـل کنـایــ ه گــذر می کننــد ؟!

✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۲۶ خرداد ۹۳ ، ۱۷:۵۴ موافقین ۵ مخالفین ۰ ۲ نظر


آرامــش آسمـــان ِ شــب را در سیاهــی چـــادرم مـثال می زنــم

و هــــربــار زیـــر لـــب می خـــوانـــم :

× وَاللَّیــــلِ إذا سَجــــی ×

و قسـم بـه شـب، آن هنگــام کـــه آرامـــش می بخشـــد ...
 گاهـــی گـــردش پــــرگار تقــدیــــر ، در دســت تـــو نیــست !

بایــــد بنـشینــی و نظــــاره کنــــی ...

امــّا × مرکـــز × را کـ ه درســت انتخـــاب کـــرده بـــاشــی،


  || دلــــت قــــرص بـــاشـــد! ||


دیـگر هر چـــ ه مــی خــواهـــد بچـــرخــد  ...
✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۱۵ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۷:۱۰ موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۲ نظر

×
سَتُـنَـبِّـئُکَ ابْنَتُـکَ بِتَـضافُـرِ اُمَّتِـکَ عَـلى هَضْمِـهــا ×

به زودى دختــرت ازهمـدستــى امـت ،
بـــراى ستــــم بــــراو
بــه تـــو خبــــر خـواهـــد داد


(بخشی از خطبه 193 نهج البلاغه)
خــاطــرم نیـست چگــونـــه چـــادری شـــدمـ !

 

از جنـــس کتیـبــه هـای


|| یـا فاطمـــهـ الـزهـــرا || ی هیـــأتمــــان ،


خـــوشـــمـ مــی آمــــد ..._____________________________________________________________________________________________________________

+ یــه مــدت کوتــاه نیستــم ، مسئولیــت این وبلاگ موقــتا برعهــده یکی از دوستــان هستش .
+lمخــاطب دار: (طبــق تلنگــر یــهـ بنـــده خـــدا ، حــذف شــد )
+ حــرف ِ دل: دردمـ از یـــار اســت و درمــان نیــز هــم .....

  التمـــاس دعـــا ...


✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۱۲ اسفند ۹۲ ، ۰۲:۳۰ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۰ نظر

راستـــی دیشـــب ،


ذکـر خیـــرت بــود بـانــو !


مــی گفتـنـد فلانــی خــوب رو مــی گیــرد ؛


زهـــرا بــا حسینـــش نشسـته بــود ،

برای خــودش || فـضـه || ســوا مــی کــرد ...
×چــادری ها زهـــرایی نیستنـــد×


اگر پهلـــویشــان درد دیـــن نداشتـــه باشـــد ...✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۱۰ اسفند ۹۲ ، ۱۴:۲۸ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۴ نظر

حیــف کـه عــربی × چ × نــدارد !

وگـــرنــه ، بعیـــد نبــود

یک سـوره به نـام ||  چـــادر  || ، مــدنـــی ، 18 آیــه ،

آن هــم بــا سجـــده واجـــب ....در هیـــچ اســـاسنــامــــه ای ،


حـــق تماشــای تـــو به رسمیـــت شناخــته نشـــده اســت !


خیـــالـت تخـــت ،


_ تحــریم کــن _


چـــادر بکــش بـه تمــام چشـــم هـا !


برنـــامه صلــح آمیــــزی در کــار نـیــست ...✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۲۶ بهمن ۹۲ ، ۱۷:۳۲ موافقین ۴ مخالفین ۰ ۹ نظر

بــــــانــــو!

شیـــوه ی ||  تمشی علی استحیاء ||  ی تـــــو ،

یعنـــی هـــم دلـــت پــاک اســـت

هــــم کـار هـایـــت ...
زانــو می زنــم !

تـا که بـا مکـنــت و شکـــوه استــقبـالت کنـــم ...

حال که تـــو  مشـــی زینـــبی  پـیـــشه کــــردی

چــرا مــن عبــــاس مـاجـــرای تـــو نبــاشــم ؟!

✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۲۴ بهمن ۹۲ ، ۱۱:۵۵ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲ نظرعرش ِ زیـر پــایـت ، برایـت بهشـت می شـود!

وقتی کـه

گـام هـایـت را بـا وِقــار روی آن می نهی ...

و با هر وزش ِ چــادرت ،

عطـر ِخـُـدا را در فضا می پراکنی ...

بــانــــو!

تو و وقـارَت،

مصـدآق ِ " فَتَبـارکَ اللهُ احسَنَ الخـالقین" هستید ...


✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۲۷ آذر ۹۲ ، ۲۰:۴۴ موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۷ نظر


با صمیمــیـّت


هیچ نـامـحــــرمی ،


" مَـحــــــرم " نمی شـود ...
چه زیــــرکانــهـ ،

در مقـابــل تـــوطئـه هــای کــاخ ســفیــد ،

کــاخ سیــــاه خـودت را بنـــا کـــــردی ...

نــگفـــته بــودی 

اهـــل سیـاسـتــی !!!✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۱۸ آذر ۹۲ ، ۲۰:۲۵ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲ نظر